Katalogu i paraqitur i mallrave është vetëm për qëllime informative, nuk është i plotë dhe në asnjë rrethanë nuk është një ofertë publike e përcaktuar me dispozitat e paragrafit 2 të nenit 437 të Kodit Civil të Federatës Ruse. Të gjitha informacionet e paraqitura në faqe në lidhje me konfigurimin, specifikimet teknike, kombinimet e ngjyrave, si dhe koston e produkteve janë informuese në natyrë dhe në asnjë rrethanë nuk është një ofertë publike e përcaktuar nga parashikimet e paragrafit 2 të nenit 437 të Kodit Civil të Federatës Ruse.

Mimet për mallrat mund të ndryshojnë nga ato të treguara në uebfaqe. Informacioni për çmimet aktuale dhe disponueshmërinë e mallrave duhet të sqarohet me telefon, pasi të plotësoni informacionin e kontaktit!

Faqja e vendosur nën emrin e domain "olma.store" nuk është një dyqan në internet. Faqja "www.Olma.store" nuk shet mallra ose merret me aktivitete tregtare. Faqja në emrin e domain "olma.store" është informuese, argëtuese, e krijuar për krijimtari. Faqja "www.Olma.store" është një vitrinë mallrash nga dyqanet, përfaqësuesit, platformat dhe shitësit e tjerë. Klikimi në butonin "Bli në 1 klikim" dhe "Shto në shportë", si dhe plotësimi pasues i disa formularëve, nuk imponon asnjë detyrim për pronarët e faqes.